Algemene Voorwaarden van Keizers Advocaten


Algemeen
 1. Keizers Advocaten is de handelsnaam van de maatschap naar Nederlands recht Keizers Advocaten, welke (mede) bestaat uit besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Op schriftelijk verzoek wordt een lijst van de vennoten toegestuurd. Keizers Advocaten houdt kantoor te Eindhoven en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17242164.

 2. Keizers Advocaten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt de opdrachtgever tevoren schriftelijk bericht.
Opdracht
 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens Keizers Advocaten, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen wordt uitgevoerd. De werking van het in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kunnen zowel de opdrachtgever als Keizers Advocaten de opdracht te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.

 2. De algemene voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor Keizers Advocaten, maar ook voor de vennoten van Keizers Advocaten en voor de werknemers en eventuele hulppersonen van Keizers Advocaten, als waren zij door henzelf bedongen.

 3. Keizers Advocaten voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een opdracht, aan de inhoud van verrichtte werkzaamheden en aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven. Het is een opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit een opdracht, anders dan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk verleende toestemming van Keizers Advocaten, onder welke titel ook aan derden over te dragen.

 4. Elke aan Keizers Advocaten gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Keizers Advocaten is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van Keizers Advocaten.
Honorarium en verschotten
 1. De kosten van de uitvoering van de opdracht door Keizers Advocaten omvatten het honorarium en de verschotten, alles te vermeerderen met BTW, behoudens indien geen BTW in rekening behoeft te worden gebracht.

 2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten en de verschotten. Keizers Advocaten is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bevoegd om tijdens de duur van de opdracht de toepasselijke uurtarieven tussentijds te wijzigen. Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die Keizers Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels).

 3. Keizers Advocaten kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

 4. De werkzaamheden, de forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten en de verschotten worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum. Opdrachtgever dient tijdig, te weten binnen 30 dagen na factuurdatum, zijn eventuele bezwaren tegen de inhoud van de factuur schriftelijk aan Keizers Advocaten kenbaar te maken, bij gebreke waarvan zijn eventuele aanspraken komen te vervallen.

 5. Bij gebreke van tijdige betaling is Keizers Advocaten gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Keizers Advocaten haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Keizers Advocaten is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

 6. Keizers Advocaten heeft het recht om hetgeen zij van opdrachtgever te vorderen heeft, ook hetgeen zij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van opdrachtgever te vorderen zal hebben, te verrekenen met hetgeen zij of de aan haar verbonden Stichting Beheer Derdengelden Keizers Advocaten aan opdrachtgever verschuldigd is en/of redelijkerwijs verschuldigd zal worden.
Aansprakelijkheid
 1. Indien de opdrachtgever een mogelijke grond voor een aansprakelijkheid van Keizers Advocaten heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, is de opdrachtgever gehouden om onverwijld, in ieder geval binnen drie maanden, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd de aard en omvang van de tekortkoming schriftelijk aan Keizers Advocaten mede te delen op straffe van verval van recht.

 2. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met de aansprakelijkheid van Keizers Advocaten bekend is geworden en in ieder geval 10 jaar na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding kan zijn tot de vordering.

 3. Als zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Keizers Advocaten leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Keizers Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het toepasselijke eigen risico. Keizers Advocaten is echter niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover Keizers Advocaten.

 4. Als Keizers Advocaten  aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Keizers Advocaten in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het toepasselijke eigen risico. Keizers Advocaten is echter niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover Keizers Advocaten.

 5. Indien en voor zover bovengenoemde verzekeringen geen aanspraak geven op enig bedrag, is de aansprakelijkheid van Keizers Advocaten beperkt tot een maximum van € 30.000,-.
Kantoorklachtenregeling
 1. Op klachten over de dienstverlening van Keizers Advocaten is het Klachtenreglement van Keizers Advocaten van toepassing. Het Klachtenreglement is te vinden op de website van Keizers Advocaten.
Toepasselijk recht / geschillen
 1. Op de tussen Keizers Advocaten en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. Over geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst zal door geen van partijen enige mededeling aan derden worden gedaan. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het rechtsgebied van de Rechtbank Oost-Brabant.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Keizers Advocaten: www.keizersadvocaten.nl.

Eindhoven, oktober 2017